TILLÄGGSVILLKOR FÖR COVID-19 (”Villkor för COVID-19”)

 

VIKTIGT MEDDELANDE: För att bemöta COVID-19 har vi implementerat och förbättrat våra hälso- och säkerhetsrutiner och policyer, i vår strävan att skydda våra gäster, vår besättning och våra fartygsbesökare, samt för att minska risken för exponering för COVID-19 och andra infektionssjukdomar ombord på våra fartyg.

Observera att du, genom att boka en kryssningsresa med oss, bekräftar att vi har implementerat de rutiner som omnämns i dessa villkor, i vår strävan att skydda våra gäster, vår besättning och våra fartygsbesökare, samt att du har läst, förstått och accepterat villkoren.

 

Hälsobekräftelse

Exponering för patogener (såsom viruset som orsakar COVID-19) är en inneboende risk på platser där människor samlas, och kan leda till svår sjukdom eller död. Exponering kan inträffa när som helst under din resa, ombord eller iland. Att stanna ombord hela tiden under din resa förhindrar inte exponering, eftersom patogener kan tas ombord av andra, inklusive passagerare som väljer att delta i utflykter eller aktiviteter iland vid våra olika anlöpshamnar eller resmål. Våra hälso- och säkerhetsrutiner minskar risken för exponering, men kan inte helt eliminera den. Alla gäster bör, innan de bokar eller åker på en kryssning, överväga sin individuella risknivå för allvarlig sjukdom till följd av patogenexponering och fatta ett välgrundat resebeslut baserat på detta. Vi rekommenderar gäster med högre risk för svår sjukdom att konsultera sin läkare innan de bokar en kryssning eller åker med oss.

Genom att boka en kryssning hos oss, på uppdrag av dig själv och/eller andra som du representerar (kollektivt ”du” eller ”din”), bekräftar du att du förstår riskerna med exponering för patogener och därav följande sjukdomar när du åker på en kryssning med oss, inklusive riskbilden för gäster med en högre risk för svår sjukdom. Det är ett villkor för ombordstigning och för att stanna ombord på något av våra fartyg, att alla gäster under hela vistelsen följer vår Policy om gästers hälsoskydd och uppförandekod samt alla våra policyer och rutiner för hälsa och säkerhet enligt vad som meddelats av oss. Observera också villkoren i vår Policy om nekad transport som finns på vår webbplats.

Dessa Tilläggsvillkor för COVID-19 är giltiga från och med dagen för offentliggörandet, är föremål för ändring och fortsätter att gälla tills vidare. Om det finns en inkonsekvens eller konflikt mellan någon av villkoren i dessa Tilläggsvillkor för COVID-19 och de standardiserade Bokningsvillkor som gäller för din kryssning, ska bestämmelserna i dessa Tilläggsvillkor för COVID-19 gälla.

VIKTIGT MEDDELANDE: Innan du bokar din kryssning

Vi tar din hälsa och säkerhet på stort allvar med hänsyn till den nuvarande pandemin, och har vidtagit ett stort antal åtgärder för att skapa en säker miljö för din kryssning med oss. Vi har infört policyer och förfaranden som är förenliga med riktlinjer från den nuvarande regeringen, tillsynsmyndigheter och folkhälsomyndigheten. Denna vägledning genomgår ständiga förändringar, och vi uppdaterar våra policyer och förfaranden i enlighet med detta. Vi kommer att meddela dig vilka policyer och förfaranden som är relevanta för din kryssning innan du åker med oss och under hela kryssningen om de ändras.

Vi kräver att gäster som är 18 år och äldre (16 och äldre vid kryssningar som avgår från en hamn i USA) har fått båda doserna av ett vaccin, med den andra dosen given minst 14 dagar innan kryssningsresan påbörjas. Vi kommer att begära bevis på detta innan du kan gå ombord på kryssningsfartyget.

Utöver dessa Tilläggsvillkor för COVID-19 kommer vi att lämna information om hamnförfaranden, ombord- och avstigning, social distansering och personliga skyddsåtgärder, användning av faciliteter ombord, utflykter iland (om tillämpligt), samt rutiner för motverkande av spridning och riskreducerande åtgärder vid identifiering av misstänkta eller bekräftade fall av COVID-19, inklusive rutiner för kontaktspårning och förfaranden efter kryssningen.

Observera de ytterligare förfaranden och rutiner som kan tillämpas för din kryssning, beroende på nationella krav som anges i slutet av dessa Tilläggsvillkor.

Överträdelse av dessa Tilläggsvillkor för COVID-19 och andra tidigare meddelade policyer och förfaranden som vi implementerar, betraktas som en överträdelse av vår Policy om gästers hälsoskydd och uppförandekod, en överträdelse av ditt kontrakt med oss och kan leda till att du nekas ombordstigning och/eller erfordras att stiga av fartyget utan ersättning.

Rådgivning från myndigheter

Vi rekommenderar att du innan avresa kontrollerar webbplatserna för din regering och nationella hälsovårdsmyndighet, och även webbplatserna för de nationella hälsovårdsmyndigheterna i de länder du kan komma att besöka, för att ta del av de senaste råden och informationen om resor, hälsa och säkerhet, och mer.

Lämplighet att resa

Symtom på COVID-19 omfattar, men är inte begränsade till, hög kroppstemperatur eller feber, ny kontinuerlig hosta, andfåddhet eller andningssvårigheter, förlust eller förändring i smak- eller luktsinne, muskelvärk, huvudvärk och trötthet. COVID-19 kan få allvarliga följder för hälsan eller vara livshotande i vissa fall, och är särskilt farligt för personer med vissa underliggande och/eller befintliga hälsoproblem.

Innan du bokar en kryssning med oss måste du se till att ditt hälsotillstånd tillåter resor, och att du inte utsätter dig själv eller andra för fara under kryssningen. Det innebär att du måste berätta för oss om alla eventuella befintliga medicinska tillstånd (oavsett om diagnos av läkare har getts eller inte) som du känner till, inklusive huruvida du har ådragit dig eller drabbats av symtom på någon infektionssjukdom (inklusive norovirus, salmonella eller COVID-19) innan du reser med oss. Du måste också berätta för oss om du inte kan bära en ansiktsmask ombord av medicinska skäl minst 30 dagar före kryssningen.

Vi förbehåller vi oss rätten att begära ytterligare information om din och ditt resesällskaps sjukdomshistorik, och/eller bevis för att ditt och ditt resesällskaps hälsotillstånd tillåter resor, antingen före eller efter att vi bekräftar din bokning. Underlåtenhet att lämna information som vi rimligen kan begära kan leda till att du nekas ombordstigning på fartyget, och under dessa omständigheter kommer din bokning att behandlas som avbokad av dig.

Om vi anser att din bokade kryssning utgör en hälsorisk för dig eller andra på grund av dina hälsoproblem, kommer vi att kontakta dig för att förklara våra skäl och diskutera eventuella tillgängliga alternativ.

Observera att vi eventuellt delar eller tar emot information och/eller prover från tredje part som tillhandahåller hälsoinformation och/eller prover som du ger till oss i syfte att bedöma din lämplighet för kryssningen i något skede i bokningsprocessen, innan du går till hamnen, i hamnen och under kryssningen.

Nekad ombordstigning

Observera att du kommer att nekas ombordstigning (och att ditt resesällskap kan nekas ombordstigning), inklusive återombordstigning om:

·         Du testar positivt för COVID-19 före ombordstigning, både i hemmet eller i hamnen;

·         Du visar symtom på COVID-19 vid ankomsten till hamnterminalen, inklusive en kroppstemperatur på över 38 C, nyligen uppkommen hosta, förlust eller förändring av smak- eller luktsinnet, andfåddhet eller andra symtom på en infektionssjukdom, enligt vår sjukvårdspersonals godtycke;

·         Du bor i ett område som omfattas av nedstängning (inklusive regional nedstängning) eller som är fortsatt nedstängt på dagen för din kryssning;

·         Du bor tillsammans med eller har varit i nära kontakt med någon som har testat positivt för COVID-19 eller visar (något) symtom på COVID-19 under de 14 dagar som föregår din kryssning, eller

·         Du har rest in i avreselandet från ett land som inte omfattas av förteckningen för tillåtna researrangemang från den lokala regeringen inom 14 dagar före ombordstigningsdagen.

Om du nekas ombordstigning med anledning av något av ovanstående skäl, har du rätt att välja mellan en återbetalning av kryssningens fulla värde, eller ett kryssningsbevis som gäller i framtiden som motsvarar priset du betalade för kryssningen, och full återbetalning av eventuella ytterligare inköp.

Sjukdom ombord

Om du testar positivt för COVID-19 när du är ombord kommer vi att återbetala priset för kryssningen för dig och ditt resesällskap till fullo, samt ge dig medicinsk behandling ombord, och vi kommer att ordna säker karantän för dig och ditt resesällskap vid behov. Vi kommer också att vidta åtgärder så att du och ditt resesällskap kan återvända hem (hemresa). Vi kommer att stå för alla rimliga kostnader för dessa arrangemang. Vi uppmanar dig starkt att teckna en heltäckande reseförsäkring för eventuella ytterligare kostnader, i enlighet med våra standardiserade bokningsvillkor.

För fullständiga uppgifter om vår nuvarande Avboknings- och återbetalningspolicy, se vår webbplats eller be resebyrån om information.

Innan du anländer till hamnen

Incheckningen online kommer att öppnas i god tid före din kryssning. Vi kommer att ge dig information om när incheckningen online för kryssningen öppnas och stängs. Att fullgöra incheckningsprocessen online för alla gäster som ingår i din bokning gör att du slipper fylla i formulär i hamnen, och säkerställer att du har tillräckligt med tid att slutföra processen för hälsokontroll före ombordstigning.

Du kommer att bli ombedd att fylla i ett frågeformulär om din hälsa och ange att du godtar vår Hälsobekräftelse, som finns ovan, innan du anländer till hamnen samma dag som avresan eller strax före, vilket inbegriper att lämna bekräftelse eller bevis på din vaccineringsstatus. Vi kan också kräva att du genomgår tester för COVID-19 mellan 72 timmar och 48 timmar före din kryssning, eller vid någon annan tidpunkt som vi anger. Dessa tester kan anordnas av dig vid testcentrumet hos en testleverantör som vi har godkänt och betalas eventuellt av dig. Dessa prov kan innefatta svabbprover av näsa och hals.

Om vi fastställer att du kan ha blivit utsatt för eller sannolikt har blivit smittad av COVID-19, kommer vi att kräva att du och ditt resesällskap inte reser till hamnen. Anledningen till detta är att förhindra överföringen av COVID-19. Under dessa omständigheter kommer du att bli nekad ombordstigning, och ditt resesällskap kan nekas ombordstigning. Alla som nekas ombordstigning under dessa omständigheter kommer att få full återbetalning av priset för kryssningen. Observera att gäster i alla åldrar måste genomgå dessa tester.

Vi inser att vissa gäster kanske inte kan genomgå några av de tester som vi kan kräva, till exempel gäster som har haft en aktiv näsblödning under de senaste 24 timmarna före sitt test, eller gäster som har genomgått en näsoperation under de senaste två veckorna, eller gäster som har ett lågt antal blodplättar. Det kan finnas andra medicinska tillstånd eller indikatorer som innebär att en passagerare inte kan genomgå de tester som vi kräver. I den mån som gästerna inte kan utföra de tester som vi kräver, kommer de inte att tillåtas att åka med oss. Om så är fallet erbjuder vi en fullständig återbetalning.

Om vi kräver att du tar ett test för COVID-19, så måste du se till att du fortsätter att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att sköta om din hälsa mellan tiden för testet och din ankomst till hamnen för din kryssning. Om du känner dig dålig före kryssningen ber vi dig att inte komma till hamnen för din kryssning.

Ankomst till Avgångshamnen

Före ombordstigning utförs obligatoriska hälsoundersökningar i hamnen, och särskilda hälso- och säkerhetsrutiner iakttas under ombordstigningen. Dessa rutiner är viktiga, och du måste följa alla tecken och anvisningar som ges till dig i hamnen. Underlåtenhet att göra detta innebär en överträdelse av ditt avtal med oss, och kan leda till att du nekas ombordstigning utan någon form av ersättning.

Hälsoundersökningen före ombordstigning ska som minimum omfatta kontroll av uppgifter som lämnats i ditt frågeformulär om hälsodeklaration och en temperaturmätning. Det kan också omfatta antigentester. Om någon av de uppgifter du har lämnat visar att du riskerar att ha blivit utsatt för COVID-19 eller att ha ådragit dig COVID-19, kommer du att genomgå en andra hälsoundersökning i hamnen. Denna kommer att utföras av en läkare och kan omfatta, men begränsas inte till, temperaturmätning, svabbprover från näsan och/eller halsen, och kontroll av eventuella hälsokrav för resor för högriskpersoner.

Du måste alltid ge tydlig och korrekt information vid samröre med oss och de tjänsteleverantörer som stöder tillhandahållandet av de tjänster som är nödvändiga för att genomföra din kryssning, och du måste samarbeta med vår personal och tjänsteleverantörerna under hela processen för hälsokontroll och ombordstigning. Underlåtenhet att göra detta betraktas som en överträdelse av vår Policy om gästers hälsoskydd och uppförandekod, och kan leda till att du nekas ombordstigning utan någon form av ersättning. Ytterligare information om rutinerna för hälsoundersökningar och tester kommer att lämnas till dig i god tid före din kryssning.

Vi förbehåller oss rätten att neka ombordstigning för alla gäster som uppvisar symtom på smittsamma sjukdomar, inklusive COVID-19, eller då resultatet av hälsoundersökningen visar att de kan ha ådragit sig sådana sjukdomar. Gäster som uppvisar eller upplever symptom på ett virus (inklusive men inte begränsat till respiratorisk sjukdom eller gastrointestinala sjukdomar) eller infektionssjukdomar, kan nekas ombordstigning efter samråd med vår sjukvårdspersonal.

Samma rätt att neka dig att resa med oss eller använda någon av våra tjänster gäller under din kryssning, om ditt hälsotillstånd inte tillåter, eller inte verkar tillåta resor, eller om du på annat sätt visar symtom på en virus- eller infektionssjukdom (även som ett resultat av diagnos- eller övervakningsdata).

Under din kryssning

Åtgärder för att skydda dig själv och andra gäster

Under hela din kryssning bör du följa dessa enkla regler för att se till att du gör vad du kan för att skydda dig själv och andra gäster:

1.    Tvätta händerna regelbundet;

2.    Undvik att röra vid ditt ansikte med händerna;

3.    Hosta och nys i en näsduk som du kastar omedelbart efter användning;

4.    Ha en godkänd typ av ansiktsmask i enlighet med instruktioner och skyltning;

5.    Iaktta reglerna om social distansering; och

6.    Delta i våra rutiner för kontaktspårning.

Vi rekommenderar att du tar med dig tillräckligt med ansiktsmasker för din kryssning och för resan från hemmet till kryssningsfartyget. Det kommer att finnas gott om handsprit tillgängligt ombord, men du kanske vill ta med din egen lilla bärbara flaska, särskilt för resan från hemmet till kryssningsfartyget. Alla områden ombord ska hållas så rena som möjligt, och alla ytor skall desinficeras regelbundet i enlighet med våra nya rengöringsrutiner. Du kanske vill ta med dig rengöringsservetter för personligt bruk, särskilt för din resa från hemmet till kryssningsfartyget.

Hälsoövervakning ombord

Vi håller på att utveckla ett detaljerat program för förebyggande av sjukdomar som kan omfatta regelbunden kontroll av kroppstemperatur och/eller testning för COVID-19, antingen genom blodprov och/eller svabbning av näsan och/eller halsen. Vi kan också begära att du deltar i rutiner för kontaktspårning för att hjälpa till att kontrollera spridningen av COVID-19. Detta kan inbegripa krav på att du alltid bär med dig en bärbar enhet under din kryssning, vilket hjälper oss att identifiera var du har varit ombord. Vi kommer också att använda övervakningskamerorna för att komplettera all information som vi samlar in genom bärbara enheter och annan information som finns i våra system, för att hjälpa oss att förstå var du har varit ombord och vem du har varit i kontakt med. Mer information finns i våra policyer för integritetsskydd. Deltagande i dessa rutiner för hälsoskydd och kontaktspårning kommer att vara obligatoriskt. Vägran att delta kommer att betraktas som en överträdelse av vår Policy om gästers hälsoskydd och uppförandekod samt en överträdelse av ditt kontrakt med oss, och skulle kunna leda till att du måste stiga av från fartyget.

Rapporteringsskyldighet

Symptomen på COVID-19 inkluderar, men är inte begränsade till, hög kroppstemperatur eller feber, ny kontinuerlig hosta, andfåddhet eller andningssvårigheter, förlust eller förändring av smak- eller luktsinnet, muskelvärk, huvudvärk och trötthet. Om du upplever något av dessa symtom, hur milda de än är, måste du omedelbart gå till din hytt och meddela oss genom att rapportera dina symptom i vår mobilapp (som du kan ladda ner innan du åker och använder ombord) eller genom att tillkalla sjukvårdsinrättningen ombord. Om det är nödvändigt då ditt tillstånd anses vara smittsamt, hänvisas du till din hytt eller placeras i karantän för att undvika att ditt tillstånd sprids till andra personer ombord eller på andra platser.

Om du inte har några symtom, men någon i ditt resesällskap har upplevt symtom, måste du se till att de har underrättat oss om sina symtom, och du måste isolera dig i din hytt i enlighet med vägledning från sjukvårdsinrättningen ombord. Du kan vara tvungen att flytta till en ny hytt som har inrättats och tilldelats för isolering/karantän. Du måste följa alla instruktioner som ges till dig under din isoleringsperiod/karantänperiod och samarbeta fullt ut med besättningen under hela avstigningsförfarandet vid kryssningens slut.

Underlåtenhet att rapportera dessa symtom eller bristande efterlevnad av instruktionerna från fartygets besättning och/eller sjukvårdspersonal, strider mot vår Policy om gästers hälsoskydd och uppförandekod samt ditt kontrakt med oss, och kan leda till att du ombes att stiga av kryssningsfartyget.

Ändring av färdväg

Vi räknar med att ett antal av våra kryssningar inte kommer att ha några anlöpshamnar under färdvägen, och detta kommer tydligt att framgå vid tidpunkten för bokningen. I den mån som din kryssning har några reguljära anlöpshamnar, ber vi dig att observera att på grund av svårigheter att förutse följderna av den nuvarande globala pandemin, kan förändringar av regler och föreskrifter som genomförs av länder påverka möjligheten att gå iland vid en anlöpshamn, eller möjligheten att besöka vissa områden i ett land. Vi måste följa lokala hamnföreskrifter och hamnförfaranden som med kort varsel kan träda i kraft från tid till annan. Detta kan leda till att vissa, eller till och med alla, annonserade anlöpshamnar inte besöks på grund av inskränkningar som lokala myndigheter eller hamnmyndigheterna har infört. Det kan också leda till ändringar av din kryssnings varaktighet. Vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att undvika alla förändringar som på ett betydande sätt inverkar negativt på den senaste bekräftade färdvägen. Vi kan dock inte ta på oss något ansvar beträffande eventuella förändringar utanför vår kontroll, och även om vi kommer att återbetala kostnaden för eventuella utflykter som organiseras av och bokförs genom oss och våra tjänsteleverantörer, kommer vi inte att betala någon ersättning utöver vår rättsliga skyldighet under sådana omständigheter och i enlighet med våra standardiserade bokningsvillkor. Se noga över villkoren i din reseförsäkring för att försäkra dig om att den täcker alla omkostnader och ansvarsförbindelser som du kan ådra dig till följd av en ändring eller avbokning av din kryssning.

Besök i hamnar och utflykter iland

Vi räknar med att ett antal av våra kryssningar inte kommer att ha några anlöpshamnar under färdvägen, och detta kommer tydligt att framgå vid tidpunkten för bokningen. När det gäller kryssningsfartyg som omfattas av planerade hamnanlöp, kommer vi, i de fall då gästerna har möjlighet att stiga av kryssningsfartyget, att säkerställa att de kan göra det individuellt, även om vi eventuellt måste begränsa antalet gäster som får stiga av fartyget till de som deltar i utflykter iland som vi arrangerar. Vår möjlighet att arrangera utflykter iland är starkt beroende av lokala lagar och andra regelverk, eftersom vissa bekvämligheter kan vid olika destinationer vara begränsade eller stängda, och rörelsefriheten kan begränsas på grund av krav på social distansering. När du antingen stiger av eller på fartyget vid en anlöpshamn, kan du bli föremål för ytterligare obligatoriska hälsoundersökningar och kontroller. Vi kommer att förse dig med information om ytterligare hälsoundersökningar och kontroller före avstigning i en anlöpshamn. Observera att de lokala myndigheterna i anlöpshamnen också kan kräva ytterligare undersökning och tester av gäster vid avstigning och/eller påstigning, och du måste följa dessa krav. Underlåtenhet att genomföra någon av dessa hälsoundersökningar och kontroller eller krav på tester kommer att betraktas som en överträdelse av vår Policy om gästers hälsoskydd och uppförandekod samt ditt kontrakt med oss, vilket kan leda till att du nekas ombordstigning eller ombes att stiga av fartyget. Observera att vi inte har någon ansvarsskyldighet för skada eller förlust som uppstått i samband med utflykter iland, om inte annat följer av tillämplig lag.

Faciliteter ombord

Var vänlig att vara medveten om att vissa eller alla våra faciliteter ombord och/eller lokaler kan stängas eller begränsas eller omfattas av ytterligare formföreskrifter på grund av hälso- och säkerhetsskäl, lokala lagar eller praktiska skäl.

Vi kommer att genomföra stränga hygienkontroller medan du är ombord på våra fartyg. Dessa kommer att omfatta, men är inte begränsade till, följande;

·      Shopping eller försäljningsställen ombord – dessa kan begränsas eller tillfälligt upphävas på egen hand. Vi råder dig att ringa i förväg för att kontrollera eventuella särskilda förfaranden före ditt besök. Dessutom kan vi införa regler för hantering, leverans eller återlämnande av inköpta produkter (inklusive tjänster ombord) från tid till annan för att försöka säkerställa en säker miljö ombord för alla gäster.

·      Matställen – alla förfaranden och matsalar för gästernas måltider omfattas av våra rutiner om hälsa och säkerhet för att förhindra spridning av infektioner. Matsalarna har anpassats för din säkerhet, och kan behöva anpassas ytterligare från tid till annan, vilket innebär att det alternativ du föredrar kanske inte finns tillgängligt. Ytterligare förfaranden för hygien och rengöring kan införas om så krävs i våra matsalar, och du måste uppfylla alla krav som meddelats för att använda matsalarna.

·      Rumsbetjäning – kommer att omfattas av regler för social distansering, och om så krävs kommer vår besättning att vara utrustad med skyddskläder. I vissa fall kan din beställning lämnas utanför din hytt, och du uppmanas att själv hämta den till din hytt och lämna din bricka utanför ditt rum för upphämtning. Upphämtning av brickor eller vagnar begränsas eventuellt till de tider då rummet städas, enligt fartygets städschema som meddelas dig i förväg.

·      Barer och salonger ombord och försäljning av alkohol ombord kan begränsas eller upphöra på tillfällig eller permanent basis, på grund av hälso- och säkerhetskrav eller av praktiska skäl, enligt vad som beslutas av kapten och säkerhets- eller sjukvårdspersonal.

·      Privata sammankomster i hytter – ni kan bli tvungna att avstå från privata sociala sammankomster i hytter.

·      Områden som betecknas som rökutrymmen – vi har tillägnat vissa delar av fartyget som rökutrymmen. Dessa områden kan komma att stängas av och omfattas av krav på social distansering.

·      Kasinon – särskilda rutiner kan införas i våra kasinon för hälso- och säkerhetsändamål. Du måste uppfylla alla krav som meddelats för att använda kasinon.

Hytten

Vi kommer att göra allt vi kan för att ge dig en hytt som passar dina behov, men vänligen notera att vi på grund av hälso- och säkerhetskraven (inklusive krav på social distansering) eventuellt inte kan uppfylla alla dina önskemål avseende din hytt. Observera dessutom att sociala sammankomster i hytter kan begränsas eller förbjudas under din kryssning på grund av hälso- och säkerhetsskäl eller av praktiska skäl.

Förberedelse för avstigning

Ditt bagage kommer att behandlas med en elektrostatisk sprej efter att du lämnat det utanför din hytt för upphämtning, och du måste bära engångshandskar och eventuella skyddskläder om dessa ges till dig för användning under avstigning.

Vi räknar med att avstigning kommer att äga rum vid schemalagda tider och i grupper som meddelats om detta. Inga särskilda krav på förtida eller senarelagd avstigning kan tillgodoses på grund av de nuvarande hälso- och säkerhetsrutinerna.

Efter din kryssning

Avstigning, tullklarering, passkontroll och hälsoundersökningar kommer att genomföras i strikt överensstämmelse med lokala hamnbestämmelser. Detta kan leda till viss försening i din återresa eller fortsatta resa, och även om vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som kan uppstå, tar vi inte på oss något ansvar för störningar som orsakas av att vi följer hälso- och säkerhetsrutiner och/eller lokala föreskrifter som tillämpas från tid till annan.

De statliga myndigheterna kräver eventuellt att alla gäster genomför PCR-test, ett COVID-19 Antigentest eller något annat test vid ankomsten till den slutliga hamnen, och du måste samtycka till att utföra detta test. Det är ett villkor för din kryssning med oss att du ger detta samtycke, och om du vägrar att ge ditt samtycke kommer du att nekas ombordstigning.

Rapportering av symptom – Om du eller ditt resesällskap upplever symtom på COVID-19 under de första 14 dagarna efter att du har kommit hem, måste du informera både din lokala hälsomyndighet och oss så snart som möjligt så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Kontrollvägledning – innan du bokar din kryssning, och före avgångsdatum för din kryssning, bör du regelbundet kontrollera webbplatserna för den tillämpliga regeringen och hälsomyndigheten där du bor, och för det land som din kryssning avgår från, samt alla planerade anlöpshamnar för din kryssningsresa, för den senaste hälsoinformationen och reserådgivningen. För ytterligare information kan du också kontakta din resebyrå eller kontrollera vår webbplats.

Utkast till villkor: 27 maj 2021

 

 

Hälsoskyddsåtgärder mot för Coronavirus: Royal Caribbean Group Integritetspolicy 

 

1.                  Lyfter framHöjdpunkter

1.1              Din integritet är viktig. Vi vill att du ska förstå hur vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller till oss.

1.2              Vi samlar in och bearbetar data om dig.  Vi har infört nya åtgärder som hjälper oss att hantera det nuvarande hotet mot Coronaviruset (Covid-19), vilket förbättrar vår vanliga affärsmetodföretagspraxis. Genom dessa nya åtgärder kommer vi att samla in och bearbeta dina personuppgifter, inklusive vissa känsliga personuppgifter som rör din hälsa.  Detta hjälper oss att säkerställa hälsa och säkerhet för alla ombord, inklusive dig och ditt resesällskapna reskamrater, våra besättning anställda och andra tredje parter, så som tjänsteleverantörer.  Några av åtgärderna kommer även att göra det möjligt för myndigheter att kontrollera spridningen av viruset.

1.3              Ingen rättslig skyldighet. Vi informerar dig härmed och du godkänner härmed till att insamling av sådana personuppgifter som i vissa jurisdiktioner är obligatorisk för de tjänster som vi tillhandahåller för att hantera det nuvarande hotet mot Coronaviruset (Covid-19). I andra jurisdiktioner har du ingen juridisk skyldighet att förse oss med sådana personuppgifter, men utan tillhandahållande av sådana personuppgifter kommer du inte att kunna gå ombord på våra fartyg och och användanjuta av våra tjänster.

2.                  Vem är ansvarig för dina personuppgifter som det hänvisas till i detta integritetsmeddelande?

2.1              Hänvisningar till "Vi", "Oss" eller "Våra" i denna integritetspolicy ("Policy") avser den registeransvarige som är ansvarig för bearbetningen av personuppgifter som det hänvisas till i denna policy. Datakontrollen kan bestämmas enligt följande

(a)                Med förbehåll för 2.1 c nedan, Royal Caribbean Cruises Ltd. of 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA, (“Royal”) om du besöker våra Royal eller Azamara Cruises fartyg;

(b)               Med förbehåll för 2.1 c nedan, Celebrity Cruises Inc. of 1050 Caribbean Way, Miami, FL 33132, USA, (“Celebrity”) om du besöker våra Our Celebrity fartyg; eller

(c)                RCL Cruises Ltd., Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, UK, om ditt besök på fartyget är organiserat genom RCL Cruises Ltd. eller någon annan enhet som är baserad i European Economic Area (EEA) or UK.

3.                  Hälsokontroller och hälsoåtgärder: Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

3.1              Hälsofrågeformulär och hälsokontroller.   Före din kryssning kan vi samla in viss information om din ålder, sjukdomshistorik (inklusive information om vaccinationer) och din nuvarande hälsa för att se till att du är tillräckligt frisk för kryssningen och för att försöka identifiera symptom på Covid-19. Vi samlar in denna information i steg för att säkerställa att den är korrekt och uppdaterad.  Vi samlar in dessa uppgifter från dig och vi litar på din ärlighet.  Vi kan samla in information vid inköpsstället bokningstillfället för din kryssningsbiljett, via vår  online incheckningsprocessen online och via appen som kan användas om du upptäcker att du har några Covid-19-symtom när du är ombord. Vi kan också ställa ytterligare frågor till dig om din hälsa vid terminalen före ombordstigning, och vi kan även kräva att du gör en läkarundersökning och/eller tillhandahåller dokumentation om din hälsa, allt för att säkerställa att du är frisk nog att resa.  Vi kan även upprepa några eller alla av dessa screeningåtgärder vid landsättningnär du går i land  och/eller ombordstigning i hamnar och vid när du avslutar din kryssningsresa med oss. landsättningsplatsen i slutet av din kryssning.

3.2              Temperaturkontroller.  Vi kan testa din temperatur före ombordstigning, och vi kan behöva ta din temperatur en gång om dagen när du är ombord på våra fartyg och vid ingången till vissa faciliteter inresa till anläggningar ombord.  Vi kan även ta din temperatur när du går i land vid landsättning och/eller ombordstigning i någon av våra  hamnar.  Detta kan vara gsker genom att vi ber dig be dig gå igenom en temperaturskanner, eller så kan en anställd eller en tjänsteleverantör ta din temperatur personligt med en termometer.  Detta är för att försöka identifiera symptom på Covid-19.

3.3              Tester för Covid-19.  Du kan behöva genomföra ett test för att identifiera om du har Covid-19, eller om du redan har haft Covid-19, och har återhämtat dig från det.  Vi kan be dig att ta detta test hemma, på ett testcenter och/eller så kan vi kräva att du tar detta test i hamnen innan du går ombord.  Vi kan även kräva att du tar ett sådant test när du är ombord.  Återigen används dessa test för att identifiera personer som har, eller som har haft Covid-19, för att försöka förhindra spridning av viruset och för att uppfylla gällande lagar och regler. Vi eller relevanta myndigheter kan också kräva att du genomför ett COVID-19-test efter kryssingen. Vi kan behöva tillhandahålla nödvändiga medicinska data (inklusive personliga identifieringsuppgifter) till myndigheterna och vårdgivarena  efter behov.

3.4              Fotografier, videor och andra poster.  Vi tar fotografier, videor och registrerar annan information om dig medan du är ombord och under landsättning och ombordstigningav- och påstigning. 

3.5              Kontaktspårning: Bärbara enheter. Vi kan kräva att du deltar i vårt kontaktspårningsprogram, som en del av vilket du kan behöva bära en bärbar enhet hela tiden. Denna enheten identifierar enhetsnumret för alla andra personer som du är i nära kontakt med under din kryssning och ungefärlig information om din plats ombord på fartyget.  Med 'i nära kontakt' menar vi inom två meter från en annan person under en period av 15 minuter eller mer. Om någon rapporterar Covid-19 symtom analyseras informationen som vi har för att hjälpa oss att identifiera alla de andra individer som personen har haft nära kontakt med ombord, inklusive de processer som beskrivs i avsnitt 3.6 nedan.  Vi kan sedan bjuda inkontakta individer som vi identifierar har varit i nära kontakt med personen för att vidta lämpliga nästa steg, som kan vara att övervaka deras egen hälsa, stanna kvar i deras sal hytt under en tidsperiod och/eller komma till läkarmottagningen för en undersökning eller ett test som är lämpligt. Vi använder endast informationen som vi samlar in från bärbara enheter endast för att förhindra spridning av smittsamsmittsamma sjukdomar. Vi kan dela anonymiserad data som samlats in från bärbara enheter med myndigheter för att göra det möjligt för dessa myndigheter att förstå mönster för interaktion i olika områden ombord på fartyget. Du kan bli inbjuden att välja en förbättrad produkt för att ersätta den bärbara enheten och som även kan fungera som ett SeaPass- kort.  Ytterligare personuppgifter samlas in av den här förbättrade produkten och mer information kommer att tillhandahållas när du uppmanas att använda den.

3.6              Kontaktspårning: Identifierings- och begränsningsinformation. Vi kan även använda personuppgifter i vårt system för att identifiera de personer som har varit i nära kontakt när vi misstänker att en person kan ha Covid-19.  Som ovan, med "i nära kontakt", menar vi inom 2 meter eller sex fot från en annan person under en period på 15 minuter eller mer.  Detta system använder information om var du har varit ombord och när. Vi hämtar denna information i våra system ombord, när du exempelvis skannar ditt SeaPass- kort för att köpa en drink på ett kafé, exempelvis när du besöker Guest Relations diskenreceptionen och när du äter i en viss restaurang.  Om någon rapporterar Covid-19 symtom analyseras informationen som vi har för att hjälpa oss att identifiera alla andra individer som de har haft nära kontakt med ombord.  Vi kan sedan kontaktabjuda in individer som vi identifierarr som har varit i nära kontakt med den personen att vidta lämpliga nästa steg, som kan vara att övervaka sin egen hälsa, stanna kvar i deras salsin hytt under en tidsperiod och/eller komma till läkarmottagningen för en undersökning eller ett test som är lämpligt

CCTV övervakning.  Vi använder CCTV ombord på våra fartyg för säkerhetsändamål, för att hitta saknade personer, och vi kan nu även använda CCTV för kontaktspårning.  Vi använder även en förbättrad programvara för att analysera CCTV bilderna med ansiktsigenkänning och verktyg för att identifiera egenskaper som färgen på en persons kläder.  Vi använder även information från dessa system för att förstå gästernas rörelser runt i fartyget, vilka områden på fartyget som är mest trafikerade (där det exempelvis kan bli svårare för gästerna att hålla ett socialt avstånd) och områden där människor regelbundet tar av sina masker. Detta gör att vi kan se till att våra hälsoåtgärder på kryssningen är välinformerade informativa och uppdaterade.

4.                  Rättslig grund för bearbetning av dina personuppgifter

4.1              Vi bearbetar dina personuppgifter på grundval avmed ditt samtycke.  Det är ett villkor för att du ska få kryssa med oss din kryssning med oss att du samtycker till bearbetningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2              Vi bearbetar även dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna policy för att uppfylla våra juridiska skyldigheter; eftersom att det är nödvändigt att göra det för att skydda våra gästers, besättningens och tjänsteleverantörers vitala intressen; eftersom att det är nödvändigt för förebyggande hälsovård och arbetsmedicin; och eftersom att det är nödvändigt av allmänna intressen inom folkhälsoområdet, inklusive skydd mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot och säkerställande av höga krav på kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.

5.                  Vem delar vi dina personuppgifter med

5.1              Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part i ditt ursprungsland och i länderna på dina resmål, efter behov.  Dessa tredje parter inkluderar:

(a)                offentliga myndigheter inklusive särskilda hamnmyndigheter,

(b)               hälsovårdsmyndigheter; och

(c)                vårdgivare.

Vänligen observera att information som vi delar med dessa tredje parter kan innehålla information som samlas in genom våra hälsokontroller, inklusive testresultat. Vissa tredje parter, särskilt hälsovårdsmyndigheter, kan kontakta dig angående till följd av den informationen vi delar.

5.2              För att underlätta kryssningen kan vi även dela dina personuppgifter med andra företag inom Royal Caribbean Group och med våra affärspartners och tredjepartsleverantörer, inklusive exempelvis hamnombud och researrangörer, som hjälper oss att tillhandahålla och administrera ation av de processer som beskrivs i denna policy inklusive leverantörer av testtjänstertest tjänster som då och då kan stödja oss ombord och/eller i hamnar.

6.                  Hur länge behåller vi personuppgifterna?

6.1              Vi behåller vanligtvis de specifika personuppgifterna om Covid-19 så kort tid som möjligt såvida vi inte är skyldiga enligt tillämplig lag i vissa länder att behålla sådan information under en längre tid eller om händelser som är relaterade till Covid-19 har inträffat under kryssningen som kräver att vi ska hålla data längre.

7.                  Dina rättigheter

7.1              Vänligen observera att du har olika rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig, inklusive rättigheten att välja bort att ta emot direktmarknadsföringskommunikation, rättigheten att få tillgång till eller granska de personuppgifter som vi har, rättigheten att få den uppdaterad eller korrigerad, och att få den raderad, med vissa begränsningar och kontroller.

8.                  Överföring av dina data

8.1              Vi kan vara värd för att , lagra, bearbeta, underhålla eller överföra personuppgifter till olika webbplatser världen över utanför din jurisdiktion (inklusive via molnbaserade tjänsteleverantörer) där sekretesslagarna kanske inte är lika skyddande som de i din jurisdiktion. Genom att boka en kryssning tillhandahåller du härmed ditt samtycke till användning och/eller bearbetning och/eller värd för, lagring och/eller överföring av dina personuppgifter till länder utanför din jurisdiktion. Vänligen observera att många av de personuppgifter som vi samlar in bearbetas i USA. Där vi genom sDär specifika lagar eller regler som gäller dataöverföring försöker vi säkerställa att personuppgifterna skyddas och överförs på ett sätt som överensstämmer med lagliga krav.

9.                  Ytterligare information

9.1              Om du har frågor angående användningen av personuppgifter som det hänvisas till i detta integritetsmeddelande kan du kontakta vårt dataskyddsombud privacy@rccl.com.

9.2              För ytterligare information om användningen av personuppgifter, se vår integritetspolicy som finns på vårt företags webbplats och som kan hittas här https://www.celebritycruises.com/privacy-policy.